FB BATTERY

แบตเตอรี่ FB ถูกพัฒนาและทดสอบให้สามารถใช้งานในประเทศร้อนและได้ผ่านการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นเวลานานในประเทศญี่ปุ่น สินค้าได้ถูกออกแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Japannese Industrial Standard-JIS D5301-1986) และมาตรฐานยุโรป (German Standard-DIN 43539 PART 2-1963)

FB แบตเตอรี่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ได้แก่ รุ่น M-Series, รุ่น Premium Gold SMF, รุ่น Premium Hybrid และรุ่น Conventional

แบตเตอรี่ FB รุ่น M-Series

แบตเตอรี่ชนิด Maintenanece-Free พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องคอยดูแลเติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งาน กำลังสตาร์ทสูง 
(CCA สูง) ไฟแรง มีตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ FB รุ่น PREMIUM GOLD SMF 
นวัตกรรมแห่งแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือแบตเตอรี่ Maintenance Free ทั่วไป ด้วยฝา 3 ชั้น กันน้ำกรดรั่วซึม 
ออกแบบโครงแผ่นธาตุด้วยระบบ CAE (Computer Aid Engineering) พร้อมแผ่นกั้นชนิดซองทำจากวัสดุ PE ชนิดพิเศษ ช่วยในการกระจายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนาน มีเวลาในการบำรุงรักษาน้อย คำนึงถึงความสะดวกสบาย ปลอดภัยจากการใช้งาน

ใช้ตะกั่วผสมแคลเซียมทั้งในโครงแผ่นธาตุ (+) และ (-) มีคุณสมบัติดีกว่า HYBRID คือไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน (ในเมืองไทย รถยนต์ที่ประกอบตั้งแต่ปี 2545 จะใช้แบตเตอรี่ชนิด Ca-MF ทั้งฝหมด) แบตเตอรี่แบบแคลเซี่ยม – เมนเทนแนนซ์ฟรี
PREMIUM HYBRID
แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุลบ และส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก มีอายุการใช้งานทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา 30% กินน้ำกลั่นน้อยกว่าแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ให้กำลังไฟสูง ในการใช้งานจริงจึงสามารถเติมน้ำกลั่นทุกๆ 15,000 กิโลเมตร. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานกว่า Ca-MF ในภาวะที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty) เช่น รถบรรทุก, รถโดยสาร และรถรับจ้าง รถอ๊อฟโรด
  

แบตเตอรี่ FB รุ่น CONVENTIONAL

แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ประโยชน์การใช้สอยคุ้มค่า ตอบสนองต่อการใช้งานในทุกโอกาส เหมาะกับการใช้งานทั่วไป และผู้ที่มีเวลาบำรุงรักษา การใช้งานจริงควรดูแลเติมน้ำกลั่นทุกๆ 5,000 กิโลเมตร คุณสมบัติกินน้ำกลั่นลดลง ให้ความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการใช้แบตเตอรี่ในทุกโอกาส เชื่อถือได้ในคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป 
 
DIN TYPE - CONVENTIONAL
แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐานสำหรับรถยุโรป ออกแบบและพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศเมืองร้อน มีช่องระบายอากาศ พร้อมตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังไฟ ให้กำลังไฟเต็ม 100 มีอายุการใช้งานยาวนาน

CERTIFICATE

Visitors: 33,428